Varför slängs mat?

Livsmedelskedjan

Idag transporteras maten långa sträckor över kontinenterna. Det innebär att slutkonsumenterna blir alltmer separerade från matens ursprung och att leveranskedjan blir längre och mer fragmenterad. Matsvinn är på många sätt ett systemfel snarare än en enskild aktörs fel. För att lösa den här frågan behöver olika aktörer samordna sina insatser och börja samarbeta.


Matsvinn uppstår i alla led från jord till bord

Eftersom mat transporteras hela vägen från producent till konsument passerar den också fler olika led. Det finns många olika skäl till att det uppstår livsmedelsförluster eller matsvinn i de här olika leden, men de kan sammanfattas så här (BCG, 2018):

  • Bristande medvetenhet om problemet och de lösningar som finns
  • Bristfällig infrastruktur i leveranskedjan
  • En ineffektiv leveranskedja
  • Dåligt samarbete i värdekedjan
  • Otillräcklig lagstiftning

Vill du veta mer om vilka utmaningar varje aktör i leveranskedjan står inför? Mer information finns här: 


Produktion


Hantering & Lagring


Bearbetning & Förpackning


Distribution & Handel


Konsumption